Riječki Laburisti u Gradskom vijeću protiv Prijedloga izvršenja Proračuna za 2015.

Riječki Laburisti oštro su na jučerašnjoj sjednici kritizirali izvršenje Gradskog proračuna za 2015. godinu. Cjelokupnu opservaciju vijećnice Milene Kraljević prenosimo u potpunosti.

 

 

Zašto Hrvatski laburisti nisu prihvatili IZVJEŠĆE o izvršenju proračuna za 2015.g. za GRAD RIJEKU

 

Možemo li biti zadovoljni sa izvršenjem proračuna za 2015.g.?

U dijelu da,  jer  pokriva najosnovnije potrebe funkcioniranja grada, ali financijski pokazatelji izvršenja proračuna Grada Rijeke pokazuju da se sa ostvarenim prihodima i primicima ne  pokrivaju  ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju i ponovo i kroz ovo izvješće iskazuje se negativni rezultat, manjak koji se iz godine u godinu akumulira  i sad već iznosi nemalih 246.772.352 kn.  SAMO U RAZDOBLJU 2012-2015 GUBITAK je narastao za 72 mil. kuna.

S obzirom na pad prihoda, osobito primitaka kod svakog donošenja proračuna i izvješća o izvršenju u proteklim godinama od kad sudjelujemo u radu ovoga predstavničkog tijela upozoravali smo da rashodovnu stranu treba smanjivati na svim mogućim stavkama kako bi se nastojalo smanjiti gubitke, te smo tražili da se mjere za pokriće manjka donesu , a na to je upozoravala i državna revizija.

Zasigurno veliko opterećenje  gradskog proračuna su IZDACI za financijsku imovinu i otplate zajmova  i to opterećenje proračuna nastaviti će se i u idućim godinama zbog stvorenih obveza.

Pojedine stavke u izvršenju proračuna pitanje su  racionalnog trošenja sredstava pa tako rashodi za usluge – intelektualne i osobne usluge iznose  10,5 mil kuna i s te osnove potrošeno je više od 2,5 mil kuna nego za prethodnu 2014.g.  Ti  rashodi iz godine u godinu rastu. Izuzetno veliki porast je i na stavci „Bankarske usluge i usluge platnog prometa“ gdje je indeks 169,7 % u odnosu na prethodnu godinu ili novčano veći rashod za više od 2 mil kuna.

POSLJEDIČNO  financijskom stanju izvršenja proračuna sa gubicima,  zabrinjavajuće je  evidentirano stanje na dan 31.12. 2015.g. po pitanju nepodmirenih obveza. Ukupne iskazane obveze iznose 623,8 mil kn, od čega su nedospjele obveze 451 mil kn. Dospjele obveza na dan 31. 12.2015.g.iznose 172,6 mil kn i u zadnje 4 godine porasle su za 100 mil kn, što je svakako zabrinjavajuće. Grad ima evidentirane dospjele neplaćene obveze koje su dospjele preko 360 dana u iznosu od 55 mil. kuna. Kolike su kamate na te dospjele obveze koje se tako dugo ne plaćaju?

Sve te obveze koje su nastale i dospjele, a nisu podmirene financijski će i itekako nepovoljno  u narednom razdoblju utjecati   na financiranje odnosno likvidnost grada koja je iz svih ovih pokazatelja zasigurno veliki problem grada, a taj problem onda dodatno stvara nove, jer se treba dodatno zaduživati i  plaćati ne male bankarske naknade i kamate.

Grad u pojedinim  područjima zasigurno neće moći održavati  postignute standarde ali onda to treba otvoreno reći i nastojati realnije planirati prihode i primitke u okviru svojih financijskih ostvarivih izvora.

 

Smatramo da svaka stavka rashodovne strane treba biti kroz izvršenje opravdana, a nepotrebne rashode treba do maksiimuma rezati.

 

Sa uočenim neracionalnim trošenjem proračunskih sredstava, sa ponovno iskazanim gubitkom i povećanjem deficita, bez plana i mjera za pokriće gubitaka u proračunu,sa iskaznim velikim  nepodmirenim DOSPJELIM obvezama OVO IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2015.g. Hrvatski laburisti nisu prihvatili.